تبلیغات
آسمان آبی - دانلود مجموعه انیمیشن های La Linea (قسمت دوم)
فیلم
فیلم
فیلم
فیلم
فیلم
فیلم
موزیک
فیلم

لالینا از سری اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ھﺎی ﮐﻤﺪی و ﺑﺎﻣزه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٦٩ ، ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ اوﺳﻮاﻟﺪو ﮐﺎواﻧﺪوﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ. اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ھﺎ از ﻟﺤﺎظ مفهومی بسیار ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻮن داﻓﯽ داک ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ١٩٥٠ ﭘﺨﺶ می گردید.
ﻻ لینا ﯾﮏ آدم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻣﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺧﻂ درﺳﺖ ﺷﺪ ه و در سالهای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎیی از آن از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان ھﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه است. ﻃﻮل ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ از اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ٢ ﺗﺎ ٤ دﻗﯿﻘﻪ بوده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺎن ﭘﺮده از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ شده است.
اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﺎﻟﻘﺎن آن ﮐﺮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﯿﺶ از ٤٠ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ پخش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
دریافت
04:01LaLinea - PART:60
دریافت
04:46LaLinea - PART:59
دریافت
04:10LaLinea - PART:58
دریافت
02:38LaLinea - PART:57
دریافت
02:53LaLinea - PART:56
دریافت
02:41LaLinea - PART:55
دریافت
02:57LaLinea - PART:57
دریافت
02:41LaLinea - PART:53
دریافت
02:53LaLinea - PART:52
دریافت
02:43LaLinea - PART:51
دریافت
02:55LaLinea - PART:50
دریافت
04:20LaLinea - PART:49
دریافت
02:53LaLinea - PART:48
دریافت
02:47LaLinea - PART:47
دریافت
03:02LaLinea - PART:46
دریافت
02:53LaLinea - PART:45
دریافت
02:57LaLinea - PART:44
دریافت
02:29LaLinea - PART:43
دریافت
02:46LaLinea - PART:42
دریافت
02:45LaLinea - PART:41
دریافت
02:59LaLinea - PART:40
دریافت
02:49LaLinea - PART:39
دریافت
02:42LaLinea - PART:38
دریافت
02:42LaLinea - PART:37
دریافت
02:57LaLinea - PART:36
دریافت
02:52LaLinea - PART:35
دریافت
03:01LaLinea - PART:34
دریافت
02:41LaLinea - PART:33
دریافت
02:49LaLinea - PART:32
دریافت
02:47LaLinea - PART:31
دریافت
02:53LaLinea - PART:30
دریافت
02:44LaLinea - PART:29
دریافت
02:43LaLinea - PART:28
دریافت
02:41LaLinea - PART:27
دریافت
02:53LaLinea - PART:26
دریافت
02:40LaLinea - PART:25
دریافت
02:42LaLinea - PART:24
دریافت
02:42LaLinea - PART:23
دریافت
02:42LaLinea - PART:23
دریافت
02:42LaLinea - PART:22
دریافت
02:40LaLinea - PART:21
دریافت
02:48LaLinea - PART:20
دریافت
02:41LaLinea - PART:19
دریافت
02:46LaLinea - PART:18
دریافت
02:41LaLinea - PART:17
دریافت
02:44LaLinea - PART:16