تبلیغات
آسمان آبی - دانلود مجموعه انیمیشن های La Linea (قسمت اول)
فیلم
فیلم
فیلم
فیلم
فیلم
فیلم
موزیک
فیلم

لالینا از سری اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ھﺎی ﮐﻤﺪی و ﺑﺎﻣزه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٦٩ ، ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ اوﺳﻮاﻟﺪو ﮐﺎواﻧﺪوﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ. اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ھﺎ از ﻟﺤﺎظ مفهومی بسیار ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻮن داﻓﯽ داک ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ١٩٥٠ ﭘﺨﺶ می گردید.
ﻻ لینا ﯾﮏ آدم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻣﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺧﻂ درﺳﺖ ﺷﺪ ه و در سالهای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎیی از آن از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان ھﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه است. ﻃﻮل ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ از اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ٢ ﺗﺎ ٤ دﻗﯿﻘﻪ بوده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﺎن ﭘﺮده از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ شده است.
اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﺎﻟﻘﺎن آن ﮐﺮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﯿﺶ از ٤٠ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ پخش ﺷﺪه اﺳﺖ.
دریافت
02:42LaLinea - PART:15
دریافت
02:40LaLinea - PART:14
دریافت
02:42LaLinea - PART:13
دریافت
02:41LaLinea - PART:12
دریافت
04:37LaLinea - PART:11
دریافت
02:43LaLinea - PART:10
دریافت
02:41LaLinea - PART:9
دریافت
02:45LaLinea - PART:8
دریافت
02:34LaLinea - PART:7
دریافت
04:42LaLinea - PART:6
دریافت
02:37LaLinea - PART:5
دریافت
02:43LaLinea - PART:4اگر در پخش فایلهای تصویری مشکل دارید نرم افزار زیر را دریافت کنید :
دانلود نرم افزار پخش کننده فایلهای FLV
برای تبدیل فایلهای تصویری به فرمتهای دیگر از برنامه زیر استفاده کنید :
دانلود نرم افزار تبدیل فایلهای FLV به سایر فرمت ها