تبلیغات
آسمان آبی - حافظ توی صف اتوبوس
فیلم
فیلم
فیلم
فیلم
فیلم
فیلم
موزیک
فیلم

نویسنده : امیر پریشانی
بازدید :


نیمه شبِ پریشب گشتم دچار كابوس              دیدم به خواب حافظ توى صف اتوبوسگفتم : سلام حافظ گفتا علیك جانم                 گفتم كجا روى تو گفتا خودم ندانم           گفتم بگیر فالى گفتا نمانده حالى                    گفتم : چگونه اى ؟ گفت در بند بى خیالىگفتم كه تازه تازه شعروغزل چه داری؟             گفتا كه مى سرایم شعر سپید بارىگفتم زدولت عشق،گفتا كه كودتا شد              گفتم رقیب گفتا ، او نیز كله پا شد
گفتم كجاست لیلی؟مشغول دلربایی؟            گفتا شده ستاره در فیلم سینمایىگفتم،بگو ز خالش ، آن خال آتش افروز             گفتا عمل نموده ، دیروز یا پریروزگفتم بگو ز مویش،گفتا كه مِش نموده             گفتم بگو ز یارش ، گفتا ولش نمودهگفتم چرا،چگونه؟عاقل شدست مجنون          گفتا شدید گشته معتاد گرد و افیونگفتم كجاست جمشید؟جام جهان نمایش       گفتا : خرید قسطى تلوزیون به جایشگفتم: بگو ز ساقى حالا شده چه كاره؟           گفتا : شدست منشى در دفتر اداره   گفتم بگو ز اهد آن رهنماى منزل                   گفتا كه دست خود را بر دار از سر دلگفتم ز ساربان گو با كاروان غم ها                  گفتا آژانس دارد با تور دور دنیاگفتم بگو ز محمل یا از كجاوه یا دى                گفتا پژو ، دوو ، بنز یا گلف نوك مدادى


گفتم كه قاصدك كوآن باد صبح شرقى           گفتا كه جاى خود را داده به فاكس برقى   
                                                                     


گفتم بیا ز هد هد جوییم راه چاره                  گفتابه جاى هد هد،دیش است وماهواره گفتم سلام ما را باد صبا كجا برد ؟                گفتا به پست داده آورد یا نیاورد‌؟گفتم بگو ز مشكِ آهوى دشت زنگى           گفتا كه ادكلن شد در شیشه هاى رنگى


گفتم سراغ دارى میخانه اى حسابى          گفت آنچه بود از دم ، گشته چلوكبابى


گفتم : بیا دوتایى لب تر كنیم پنهان              گفتا نمى هراسى از چوب پاسبانان


گفتم بلند بوده موى تو آن زمان ها               گفتا به حبس بودم از ته زدند آن ها                
              

 
گفتم شما و زندان حافظ ما رو گرفتی؟        گفتا ندیده بودم هالو به این خرفتى